HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ T+3 *

Mã CKHiệu quả T3 (%)KLGDTB 20 phiên

CỔ PHIẾU VƯỢT ĐỈNH 1 NĂM *

Mã CK+/- (%) so với
đỉnh 1 năm
KLGDTB 20 phiên

CỔ PHIẾU PHÁ ĐÁY 1 NĂM *

Mã CK+/- (%) so với
đáy 1 năm
KLGDTB 20 phiên

CỔ PHIẾU CÓ TỶ SUẤT CỔ TỨC CAO *

Mã CKTỷ suất cổ tức (%)KLGDTB 20 phiên

* Danh sách đã lọc bỏ các mã thanh khoản trung bình 20 phiên dưới 1 tỷ đồng.